ລະບົບ 11+1+2 ສາຍປະຖົມ

คำอธิบายชั้นเรียน

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າມາອ່ານບົດຮຽນໃນທີ່ນີ້