สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

ธีรพจน์ ลือศิริวัฒา

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

คำอธิบายชั้นเรียน

computer organization , Digital Logic Circuits, Number Systems, CPU (Central Processing Unit), Memory, Input Output, Secondary Storage Devices, Computer Peripherals, RISC(Reduced Instruction Set Computer) & CISC (Complex Instruction Set Computer) Architecture, System Programming, Operating Systems, Multitasking, Multithreading, Process Management, Memory Management, File Management, Compilers