เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ธีรพจน์ ลือศิริวัฒา

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

computer organization , Digital Logic Circuits, Number Systems, CPU (Central Processing Unit), Memory, Input Output, Secondary Storage Devices, Computer Peripherals, RISC(Reduced Instruction Set Computer) & CISC (Complex Instruction Set Computer) Architecture, System Programming, Operating Systems, Multitasking, Multithreading, Process Management, Memory Management, File Management, Compilers