การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ห้อง 2/1 คธ)

คำอธิบายชั้นเรียน

---------------------