การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ห้อง 2/1 คธ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

---------------------