homeการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ห้อง 2/1 คธ)
personperson_add
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ห้อง 2/1 คธ)

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ห้อง 2/1 คธ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7869

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

---------------------


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)