homeการเป็นผู้ประกอบการ เทอม 1/56 วันจันทร์ วันพุธ
person
การเป็นผู้ประกอบการ เทอม 1/56 วันจันทร์ วันพุธ

ผู้สอน
นางสาว อุษณี จิตติมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ เทอม 1/56 วันจันทร์ วันพุธ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7877

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การทำใบงานการเป็นผู้ประกอบมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในอนาคตได้   นักศึกษาสามารถสังเกตุและหาความรู้นอกห้องเรียนได้จากใบงานที่อาจารย์ให้ทำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)