การเป็นผู้ประกอบการ เทอม 1/56 วันจันทร์ วันพุธ

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำใบงานการเป็นผู้ประกอบมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในอนาคตได้   นักศึกษาสามารถสังเกตุและหาความรู้นอกห้องเรียนได้จากใบงานที่อาจารย์ให้ทำ