เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเป็นผู้ประกอบการ เทอม 1/56 วันจันทร์ วันพุธ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การทำใบงานการเป็นผู้ประกอบมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในอนาคตได้   นักศึกษาสามารถสังเกตุและหาความรู้นอกห้องเรียนได้จากใบงานที่อาจารย์ให้ทำ