homeการเป็นผู้ประกอบการ เทอม 1/56 วันจันทร์ วันพุธ
personperson_add
การเป็นผู้ประกอบการ เทอม 1/56 วันจันทร์ วันพุธ

ผู้สอน
person
นางสาว อุษณี จิตติมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเป็นผู้ประกอบการ เทอม 1/56 วันจันทร์ วันพุธ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7877

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำใบงานการเป็นผู้ประกอบมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในอนาคตได้   นักศึกษาสามารถสังเกตุและหาความรู้นอกห้องเรียนได้จากใบงานที่อาจารย์ให้ทำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)