เทคนิคและกลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีและแนวปฏิบัีติในการเขียนภาษาอังกฤษ  ฝึกฝนการใช้เทคนิคและกลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนได้