เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคและกลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีและแนวปฏิบัีติในการเขียนภาษาอังกฤษ  ฝึกฝนการใช้เทคนิคและกลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนได้