เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

NSAN 611 Advanced Health Assessment in Adults

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่อย่างครอบคลุม  การซักประวัติ การบูรณาการการตรวจร่างกาย
การใช้เครื่องมือพิเศษในการประเมินภาวะสุขภาพการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
การรวบรวมข้อมูลและการบันทึกข้อมูล การวินิจฉัยและตัดสินใจทางคลินิกจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในการประเมินภาวะสุขภาพ
โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิของผู้รับบริการและการเขียนรายงานประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่

Comprehensive health assessment in adult clients; Health history taking; Integration of physical examination; Special equipment for health assessment; Laboratory interpretation, collecting and recording data, clinical diagnosis and decision-making using evidenced-based data by concerning respect to the clients’ rights; Adult health assessment report.