homeCI 13503
personperson_add
CI 13503

ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CI 13503

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7885

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)