homeCI 13503
person
CI 13503

ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
CI 13503

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7885

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)