4/7

คำอธิบายชั้นเรียน

ตั้งใจเรียน ไม่คุยเล่น ในระหว่างเรียน