ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา