ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา