วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 1/56 วันจันทร์บ่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดใช้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2556 หมู่เรียนที่ 23 + 24 เรียนวันจันทร์ 13.00-16.00 น. ห้อง 538AB