ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม