ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม