มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)