เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

M5/2โลกดาราศาสตร์และอวกาศ2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

          วิเคราะห์โครงสร้างของโลกแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและผลของการเคลื่อนที่กระบวนการเกิดภูเขารอยเลื่อนรอยคดโค้งปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมการหาอายุหินการลำดับชั้นหินลักษณะและอายุของซากดึกดำบรรพ์และโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธรณีวิทยาการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์การส่งและการคำนวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลกการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆจากดาวเทียมการส่งและการสำรวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ

         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสำรวจตรวจสอบการสังเกตการสืบค้นข้อมูลการอภิปรายสรุป

          เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม