homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ผู้สอน
นาย ซูกีพลี ครู โบสะอิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7906

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แผนการเรียนรู้ชุดนี้เขียนขึ้นตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory

Learning) และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวน การเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและ

การประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ตามแนวทาง

คุณธรรมนำความรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)