เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แผนการเรียนรู้ชุดนี้เขียนขึ้นตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory

Learning) และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวน การเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและ

การประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ตามแนวทาง

คุณธรรมนำความรู้