homeระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
personperson_add
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

ผู้สอน
นาย ทองชัย กอแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7910

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชากิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)