มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง