ประถมศึกษาปีที่ 4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง