ประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง