ปวช.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 รหัสวิชา 2000-1102 ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554