ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนและทำใบงานส่งผ่านทาง Online อาจารย์จะเข้ามาตรวจพร้อมให้คะแนนนะคะ