เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นช่องทางในหนึ่งการเรียน การสอน รายวิชาการจัดการนวัตกรรม นักศึกษาที่ศูนย์ B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๖ นักศึกษาภาคพิเศษ วันอาทิตย์ รอบ๒