รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นช่องทางในหนึ่งการเรียน การสอน รายวิชาการจัดการนวัตกรรม นักศึกษาที่ศูนย์ B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๖ นักศึกษาภาคพิเศษ วันอาทิตย์ รอบ๒