เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการความรู้สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นำเสนอทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกำหนดหน่วยการเรียนรู้หลักประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้

Pre-test ทดสอบความรู้เบี้องต้น ก่อนเรียน

หน่วยที่ 1 ที่มา หลักการ หลักคิดสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ WIL  โครงสร้างการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร อาจารย์นิเทศ การบริหารงบประมาณสหกิจศึกษาและการนิเทศ

หน่วยที่ 2 ภารกิจและฝ่ายงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

1. ฝ่ายพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ฝ่ายสหกิจศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกงานพิเศษ 3. ฝ่ายพัฒนาอาชีพ 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หน่วยที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสหกิจศึกษา (คลังปัญหาและแนวปฏิบัติในการแก้ไข)

หน่วยที่ 4 การประกันคุณภาพสหกิจศึกษา มาตรฐานสหกิจศึกษาไทย การประเมินคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา จาก สถานประกอบการ นักศึกษา และ อาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยที่ 5 งานวิจัยสถาบันสหกิจศึกษา และ การต่อยอดองค์ความรู้

หน่วยที่ 6 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ 

หน่วยที่ 7 ตัวอย่างการกิจกรรมเพื่่อพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ และ นักศึกษา

Post-test ทดสอบความรู้หลังเรียน