homeช่างไฟฟ้า 5101
personperson_add
ช่างไฟฟ้า 5101

ผู้สอน
นาง เมธาวดี ศรีคช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ช่างไฟฟ้า 5101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
793

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาเข้ามาศึกษา รายละเอีียดการทำกิจกรรม ในวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ( 3000-1601 ) และให้ส่งผ่านระบบชั้นเรียนที่กำหนด  ซึ่งจะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของคะแนนสอบกลางภาค


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)