homeช่างไฟฟ้า 5101
person
ช่างไฟฟ้า 5101

ผู้สอน
นาง เมธาวดี ศรีคช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ช่างไฟฟ้า 5101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
793

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักศึกษาเข้ามาศึกษา รายละเอีียดการทำกิจกรรม ในวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ( 3000-1601 ) และให้ส่งผ่านระบบชั้นเรียนที่กำหนด  ซึ่งจะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของคะแนนสอบกลางภาค


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)