ช่างไฟฟ้า 5101

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาเข้ามาศึกษา รายละเอีียดการทำกิจกรรม ในวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ( 3000-1601 ) และให้ส่งผ่านระบบชั้นเรียนที่กำหนด  ซึ่งจะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของคะแนนสอบกลางภาค