Entrepreneurship - การประกอบการธุรกิจ (BM4211)


ผู้สอน
ปรามศึก หวลประไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Entrepreneurship - การประกอบการธุรกิจ (BM4211)

Class ID
7932

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คำอธิบายวิชา

วิชาการประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship) 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในความหมาย บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ และ องค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
  • เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประเมินความพร้อมของตนเองในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตระหนักถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการริเริ่มธุรกิจใหม่ ตลอดจนวิธีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดทำแผนธุรกิจ และสามารถประเมินความเหมาะสมของแผนธุรกิจได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรธุรกิจและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)