เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Entrepreneurship - การประกอบการธุรกิจ (BM4211)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาการประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship) 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในความหมาย บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ และ องค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
  • เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประเมินความพร้อมของตนเองในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตระหนักถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการริเริ่มธุรกิจใหม่ ตลอดจนวิธีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดทำแผนธุรกิจ และสามารถประเมินความเหมาะสมของแผนธุรกิจได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรธุรกิจและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง