homeEntrepreneurship - การประกอบการธุรกิจ (BM4211)
personperson_add
Entrepreneurship - การประกอบการธุรกิจ (BM4211)

ผู้สอน
person
ปรามศึก หวลประไพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Entrepreneurship - การประกอบการธุรกิจ (BM4211)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7932

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship) 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในความหมาย บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ และ องค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
  • เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประเมินความพร้อมของตนเองในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตระหนักถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการริเริ่มธุรกิจใหม่ ตลอดจนวิธีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดทำแผนธุรกิจ และสามารถประเมินความเหมาะสมของแผนธุรกิจได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรธุรกิจและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)