ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนให้นักเรียนเขียนแสดงความรุู้สึกต่อการเรียนภาษาไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน และเขียนความรู้สึกต่อครูสุนทรี ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔