homeการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
person
ครูเอ อภิญดารัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7944

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นหนึ่งรูปแบบที่นำมาใช้เพื่อการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งหลักจากที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาในชั้นเรียนนี้แล้ว
นักเรียนจะสามารถเข้าใจรูปแบบวิธีการใช้คำสั่งของภาษา HTML , มีหลักการใช้ภาษา HTML เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการลงมือปฏิบัติ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน ง 3.1
ม.3/3 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง และเป็นภาษาที่มีความง่ายและเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ศึกษาเพื่อการสร้างเว็บไซต์นั่นเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)