เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นหนึ่งรูปแบบที่นำมาใช้เพื่อการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งหลักจากที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาในชั้นเรียนนี้แล้ว
นักเรียนจะสามารถเข้าใจรูปแบบวิธีการใช้คำสั่งของภาษา HTML , มีหลักการใช้ภาษา HTML เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการลงมือปฏิบัติ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน ง 3.1
ม.3/3 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง และเป็นภาษาที่มีความง่ายและเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ศึกษาเพื่อการสร้างเว็บไซต์นั่นเอง