homeการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
ครูเอ อภิญดารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7944

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นหนึ่งรูปแบบที่นำมาใช้เพื่อการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งหลักจากที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาในชั้นเรียนนี้แล้ว
นักเรียนจะสามารถเข้าใจรูปแบบวิธีการใช้คำสั่งของภาษา HTML , มีหลักการใช้ภาษา HTML เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการลงมือปฏิบัติ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน ง 3.1
ม.3/3 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง และเป็นภาษาที่มีความง่ายและเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ศึกษาเพื่อการสร้างเว็บไซต์นั่นเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)