สังคมศึกษา ม.3 ส23103 2/56

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนสังคมกับครูอุษา