homeว 32223 รายวิชาเคมี
person
ว 32223 รายวิชาเคมี

ผู้สอน
นาง จุฑามาศ ชูสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว 32223 รายวิชาเคมี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7957

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   สมดุลเคมี และกรด - เบส


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)