homeว 32223 รายวิชาเคมี
personperson_add
ว 32223 รายวิชาเคมี

ผู้สอน
นาง จุฑามาศ ชูสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ว 32223 รายวิชาเคมี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7957

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   สมดุลเคมี และกรด - เบส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)