ว 32223 รายวิชาเคมี

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   สมดุลเคมี และกรด - เบส