การจัดการประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ (Issue Management for Public Relations)


ผู้สอน
จำรัส จันทนาวิวัฒน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ (Issue Management for Public Relations)

รหัสวิชา
796

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายวิชา

วัตถุประสงค์  

 ให้นิสิต เข้าใจงานประชาสัมพันธ์ และสามารถวางแผนการบริหารงานประชาสัมพันธ์  จนสามารถกำกับ ดูแล และจัดการหัวข้อเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ได้ดี

เป้าหมาย

รู้จักการสังเกตุ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแผน นโยบายและงานขององค์การ สามารถจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา และสามารถออกแบบเพื่อใช้ความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ จัดการกับเนื้อหาและลำดับความสำคัญเหล่านั้น จนทำให้งานประชาสัมพันธ์ลุล่วงไปได้ด้วยดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books