เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ (Issue Management for Public Relations)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัตถุประสงค์  

 ให้นิสิต เข้าใจงานประชาสัมพันธ์ และสามารถวางแผนการบริหารงานประชาสัมพันธ์  จนสามารถกำกับ ดูแล และจัดการหัวข้อเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ได้ดี

เป้าหมาย

รู้จักการสังเกตุ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแผน นโยบายและงานขององค์การ สามารถจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา และสามารถออกแบบเพื่อใช้ความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ จัดการกับเนื้อหาและลำดับความสำคัญเหล่านั้น จนทำให้งานประชาสัมพันธ์ลุล่วงไปได้ด้วยดี