homeการจัดการประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ (Issue Management for Public Relations)
personperson_add
การจัดการประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ (Issue Management for Public Relations)

ผู้สอน
จำรัส จันทนาวิวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ (Issue Management for Public Relations)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
796

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์  

 ให้นิสิต เข้าใจงานประชาสัมพันธ์ และสามารถวางแผนการบริหารงานประชาสัมพันธ์  จนสามารถกำกับ ดูแล และจัดการหัวข้อเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ได้ดี

เป้าหมาย

รู้จักการสังเกตุ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแผน นโยบายและงานขององค์การ สามารถจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา และสามารถออกแบบเพื่อใช้ความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ จัดการกับเนื้อหาและลำดับความสำคัญเหล่านั้น จนทำให้งานประชาสัมพันธ์ลุล่วงไปได้ด้วยดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)