ว33211 ฟิสิกส์5

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์