คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.3


ผู้สอน
ครู อภิรดี วงษ์ทรัพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.3

รหัสวิชา
797

สถานศึกษา
โรงเรียนช่องพรานวิทยา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหางาน ลำดับรูปแบบงาน การประยุกต์วิชาการคอมพิวเตอร์และวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา จัดทำโครงงานขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดการและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books