คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหางาน ลำดับรูปแบบงาน การประยุกต์วิชาการคอมพิวเตอร์และวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา จัดทำโครงงานขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดการและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม