เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหางาน ลำดับรูปแบบงาน การประยุกต์วิชาการคอมพิวเตอร์และวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา จัดทำโครงงานขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดการและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม