เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การแปลงทางเรขาคณิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การแปลงโดยการเลื่อนขนาน  การสะท้อน และการหมุน