การแปลงทางเรขาคณิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปลงโดยการเลื่อนขนาน  การสะท้อน และการหมุน