การแปลงทางเรขาคณิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การแปลงโดยการเลื่อนขนาน  การสะท้อน และการหมุน