homeคณิตศาสตร์ 5 รหัส ค23101 (เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร)
personperson_add
คณิตศาสตร์ 5 รหัส ค23101 (เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร)

ผู้สอน
person
นาง หัทยา บัวคำแสง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ 5 รหัส ค23101 (เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7975

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-พิจารณาจากกราฟ

-การแก้ระบบสมการโดยการแทนค่าตัวแปร

-การแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปร

-การแก้โจทยืปัญหา


 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)