คณิตศาสตร์ 5 รหัส ค23101 (เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร)

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-พิจารณาจากกราฟ

-การแก้ระบบสมการโดยการแทนค่าตัวแปร

-การแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปร

-การแก้โจทยืปัญหา