การเขียนอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนลำดับขีดของตัวอักษรจีนให้ถูกต้อง