การเขียนอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนลำดับขีดของตัวอักษรจีนให้ถูกต้อง