ส23101 ม. 3

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นคว้าลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้