homeส23101 ม. 3
person
ส23101 ม. 3

ผู้สอน
นาง พจนา ปลอดสมบูรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส23101 ม. 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7978

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นคว้าลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)