ภาษาอังกฤษ5(อ 33101) ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ 5  (อ 33101) ชั้น ม.6 จัดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนออนไลน์ โดยมีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริม กระตุ้น และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้มากขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน