เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ5(อ 33101) ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ 5  (อ 33101) ชั้น ม.6 จัดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนออนไลน์ โดยมีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริม กระตุ้น และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้มากขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน