ม. 5

คำอธิบายชั้นเรียน


นักเรียนมีความรู้ในเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์และของแข็ง ของเหลว และก๊าช