ห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา