ว30222 เคมี 2 ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์  ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ