ค20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

รากที่สอง   แยกตัวประกอบพหุนาม  สมการกำลังสอง  พาราโบลา  ปริมาตรพื้นที่ผิว