เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 รหัสวิชา ง21101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการทำงานบ้าน  การจัดการและตกแต่งห้อง  การเตรียมประกอบ  จัด 
ตกแต่ง  และบริการอาหาร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การประดิษฐ์
ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น  การจัดสวนในภาชนะ  การซ่อมแซม
อุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้แนวทางในการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการ
ตัดสินเลือกอาชีพเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ
  เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน
ในรูปแบบแผนภาพฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆอย่างมีหลักการและใช้
กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน