homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี1 รหัสวิชา ง21101
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 รหัสวิชา ง21101

ผู้สอน
นางสาว กรรณิกา จานนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 รหัสวิชา ง21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8008

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการทำงานบ้าน  การจัดการและตกแต่งห้อง  การเตรียมประกอบ  จัด 
ตกแต่ง  และบริการอาหาร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การประดิษฐ์
ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น  การจัดสวนในภาชนะ  การซ่อมแซม
อุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้แนวทางในการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการ
ตัดสินเลือกอาชีพเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ
  เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน
ในรูปแบบแผนภาพฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆอย่างมีหลักการและใช้
กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)