กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตอน 01

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสอนลักษณะบรรยายเป็นหลัก มีกรณีศึกษาและฎีกาประกอบ เสริมด้วยแบบฝึกหัด