รัษฎาศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการรู้จักตนเอง รู้จักโรงเรียน รู้จักชุมชน