ม.6/6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ The Genius Program