ม.6/5

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนห้องพิเศษ พสวท.