ม.ุ6/3

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต