homeม.6/2
person
ม.6/2

ผู้สอน
นาง ฉวีวรรณ์ บุญประดับ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6/2

Class ID
8027

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นนักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)