ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2