ม.5/9 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย