homeเพิ่มประสิทธิภาพการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
person
เพิ่มประสิทธิภาพการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผู้สอน
นาย เสวก วงษ์เจริญผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพิ่มประสิทธิภาพการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8045

สถานศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูให้มีความรู้พื้นฐานในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อที่จะช่วยให้ครูเกิดแนวคิดในการทำจัดการเรียนการสอนอย่างง่าย ๆ โดยหลักการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)