เพิ่มประสิทธิภาพการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เสวก วงษ์เจริญผล

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูให้มีความรู้พื้นฐานในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อที่จะช่วยให้ครูเกิดแนวคิดในการทำจัดการเรียนการสอนอย่างง่าย ๆ โดยหลักการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน