homeเพิ่มประสิทธิภาพการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
personperson_add
เพิ่มประสิทธิภาพการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผู้สอน
person
นาย เสวก วงษ์เจริญผล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เพิ่มประสิทธิภาพการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8045

สถานศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูให้มีความรู้พื้นฐานในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อที่จะช่วยให้ครูเกิดแนวคิดในการทำจัดการเรียนการสอนอย่างง่าย ๆ โดยหลักการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)